Zdieľať

logoskoly

Riaditeľka ZŠ s MŠ Ožďany na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020 a usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k Organizácii a podmienkam výchovy a vzdelávania do konca školského roku 2019/2020 ohľadom otvárania materských škôl od 1.06.2020 vydáva tento pokyn k organizácii a podmienkam výchovy a vzdelávania detí:

- Z dôvodu dodržania všetkých hygienicko - epidemiologických opatrení v MŠ, nie je možné otvoriť všetky triedy. Kritériá na zaradenie detí do MŠ sa stanovili tak, aby sa uprednostnili predškoláci a deti rodičov, ktorí sú zamestnaní, vracajú sa do zamestnania a nemajú svoje deti kam umiestniť.

- Na základe prejaveného záujmu a splnenia stanovených kritérií sa bude výchovno-vzdelávací proces realizovať v 2 skupinách: na prízemí 1. skupina a na poschodí 2. skupina.

- Zákonný zástupca 1.6.2020 pri odovzdaní dieťaťa do MŠ podpisuje Vyhlásenie a každý deň podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa.

Čas prevádzky MŠ počas krízy:

- od 7.00 hod. - do 16.00 hod. - zákonný zástupca donesie do MŠ dieťa ráno do max. 8.30 hod. a vyzdvihne ho do 16.00 .

- Zákonný zástupca dá dieťaťu do MŠ 2 rúška, ktoré sa uložia do skrinky dieťaťa.

- Pri pobyte v interiéri a exteriéri MŠ nemusia mať rúška ani deti a ani pedagogickí zamestnanci.

Vstup do školy:

- Zákonný zástupca vstupuje len k vchodovým dverám MŠ s dieťaťom, kde poverený zamestnanec zmeria teplotu dieťaťa a preberie od zákonného zástupcu dieťa, odvedie ho do vopred určenej skupiny (pričom mu pomôže prezliecť sa).

- Zakazuje sa zákonným zástupcom detí a iným osobám vstupovať do budovy školy.

- Zakazuje sa nosiť deťom z domáceho prostredia do materskej školy hračky, cumle a iný materiál alebo pomôcky.

- Zakazuje sa zdržiavať sa v exteriéri školy po odovzdaní a prevzatí dieťaťa (na dvore MŠ).

- Zakazuje sa do konca školského roka organizovať akékoľvek spoločenské akcie – rozlúčku s deťmi, besedy, rozlúčku so školským rokom a iné hromadné podujatia.

 

 

Zdieľať