Zdieľať

logoskoly

Milí rodičia a žiaci,

slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční vo štvrtok dňa 2. 9. 2021 od 7:15 do 8:45 s nasledovným programom: 
1. slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 na školskom dvore (v prípade nepriaznivého počasia v triedach) 
2. presun do tried s triednymi učiteľmi (rozdanie učebníc, zistenie záujmu o stravovanie, záujem o ŠKD, administratívne úkony so zákonnými zástupcami prvákov, ...) 
3. od 8:45 do 10:30 prebehne testovanie kloktacími testami podľa už nahláseného záujmu 

Základné informácie k organizácii nasledovného školského dňa 3.9.2021:
- aktivity s triednymi učiteľmi prvé štyri vyučovacie hodiny
- ŠKD bude pre prihlásené deti 3.9.2021 (piatok) do 15.00 hod.

Obedy sa vydávajú pre prihlásených žiakov od 3.9.2021 (piatok).

Vyučovanie podľa rozvrhu sa začína 6.9.2021 (pondelok).

Protiepidemické opatrenia týkajúce sa bezpečnosti zdravia v súvislosti s COVID -19:
• podľa platnej vyhlášky ÚVZ SR musia mať žiaci aj zamestnanci prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania
• dodržiava sa opatrenie R – O – R (rúško, odstup, ruky)
• rodičia v prvý školský deň nemajú povolený vstup do školy okrem rodičov prvákov a nových žiakov (5. ročník). Podmienkou vstupu rodičov do budovy školy je podpísanie tlačiva Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti
• rodič zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne dve rúška (náhradné musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky
rodič predkladá pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) ,,Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" (napr. cez EduPage z rodičovského konta)

Viac informácií nájdete v Školskom semafore súvisiacom s COVID -19, ktorý vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky: ŠKOLSKÝ SEMAFÓR

  

 

Zdieľať