Zdieľať

logoskoly


Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany oznamuje, že 

zápis na predprimárne vzdelávanie (MŠ) na školský rok 2022/2023 do MŠ – Elokovaného pracoviska ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany uskutoční 4. 5. 2022 od 16.00 hod. 

zápis do 1. ročníka na školský rok 2022/2023 do ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany sa uskutoční 21. apríla 2022 o 13.30 hod. 

zápis do 5. ročníka sa uskutoční 26. apríla 2022 od 13.00 do 15.00 hod. 

 

Priebeh zápisu:
1. Elektronickou formou prostredníctvom online formulára zákonný zástupca vopred vyplní žiadosť o prijatie 

• do MŠ: TU
• do 1. ročníka: TU
• do 5. ročníka: TU

Zákonný zástupca je povinný vyplniť všetky potrebné údaje na základe rodného listu dieťaťa a platného občianskeho preukazu zákonného zástupcu. Elektronický formulár sa odošle tlačidlom na konci formulára. Škola si prijaté žiadosti zaeviduje a vytlačí.

2. Vo výnimočných prípadoch, ak zákonný zástupca, nemá možnosť vyplnenia online formulára, bude môcť zákonný zástupca zápisný lístok vyplniť počas zápisu v uvedených dňoch a časoch.

V termínoch zápisov:
MŠ – 4. 5. 2022 od 16.00 hod. sa zákonní zástupcovia pri dodržaní hygienických opatrení s deťmi dostavia do vstupných priestorov MŠ a podpisom potvrdia svoju žiadosť.
ZŠ – 1. ročník – 21. 4. 2022 o 13.30 sa zákonní zástupcovia pri dodržaní hygienických opatrení dostavia spolu s deťmi do budovy 1. stupňa školy, kde podpisom potvrdia svoju žiadosť a prebehne zápis.

V prípade odkladu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky je potrebné vyplniť Žiadosť o odklad začiatku plnenia povinnej dochádzky. Formulár žiadosti je dostupný na stiahnutie TU

Povinné súčasti žiadosti - odporúčanie lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

ZŠ – 5. ročník – 26. 4. 2022 od 13.00 do 15.00 hod. sa zákonní zástupcovia pri dodržaní hygienických opatrení dostavia spolu s deťmi do hlavnej budovy školy, kde svojím podpisom potvrdia svoju žiadosť a prebehne zápis.

Dôležité upozornenie:
prihláška do 1. a 5. ročníka musí byť podpísaná oboma rodičmi
V prípade že:
a) zákonní zástupcovia sa dohodli, že všetky písomnosti týkajúce sa prijímania dieťaťa na základné vzdelávanie bude podpisovať len jeden, vypíšte písomné vyhlásenie – príloha č. 3
b) nie ste v kontakte s druhým zákonným zástupcom dieťaťa, vypíšte písomné vyhlásenie: – príloha č. 2

pozn.: Ak sa zákonný zástupca nemôže z opodstatnených dôvodov dostaviť na zápis v uvedenom termíne, dohodne si s riaditeľkou školy telefonicky na čísle 0905 716 505 náhradný termín, ktorý sa uskutoční najneskôr do 30. 04. 2022 (§ 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z.).

Mgr. Judita Hercegová, riaditeľka školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdieľať