Zdieľať

zapis


Riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Ožďanoch

 oznamuje rodičom, deťom a žiakom, že

zápis detí do 1. ročníka na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2022/2023 sa uskutoční dňa 21. 4. 2022 o 13.30 hod.

zápis žiakov do 5. ročníka na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2022/2023 sa uskutoční dňa 26. 4. 2022 od 13.00 do 15.00 hod.

Naša ponuka: 

- kvalitná výchova a vzdelávanie
- kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci, ktorí učia tvorivo a inovatívne
- úspechy našich žiakov v rôznych súťažiach
- tím odborných zamestnancov – výchovný poradca, školský špeciálny pedagóg
- individuálny prístup k žiakom rešpektujúci osobnosť každého žiaka
- anglický jazyk od 1. ročníka, druhý cudzí jazyk od 7. ročníka
- možnosť absolvovať plavecký a lyžiarsky výcvik
- možnosť absolvovať Školu v prírode
- rôzne školské kultúrne a športové podujatia: exkurzie, výlety, Pasovačka prvákov, vystúpenia pre starých rodičov a klientov DSS a DD na Babinom moste a v Sušanoch, Halloween, Mikulášske vystúpenie, Vianočné trhy, Vianočná jedlička, Deň Zeme, vystúpenia ku Dňu matiek, aktivity ku Dňu detí, tvorivé dielne, zábavné a vedomostné súťaže, olympiády, aktivity v rôznych projektoch, výchovné koncerty, divadelné predstavenia, prednášky, ...
- moderné priestory školy vybavené najnovšími zariadeniami IKT (interaktívne tabule, dataprojektory, tablety, dve interaktívne podlahy ... )
- špeciálne odborné učebne – dve počítačové učebne, jazykové laboratórium, školská knižnica, prírodovedná učebňa, kuchynka, dielňa, digitálna učebňa, gymnastická cvičebňa, pohybové štúdio, relaxačná miestnosť
- ŠKD – školský klub detí – od 11:00 do 16:00 hod.
- stravovanie v školskej jedálni
- bohatá krúžková činnosť (Literárno-čitateľský krúžok, Matematický krúžok, Športový krúžok, Envirokrúžok, Experti, Programovanie, Loptové hry, Čo všetko už viem, Legáčik, Tvorivé dielne, ...)
- elokovaná trieda výtvarného, hudobného a tanečného odboru ZUŠ Poltár v priestoroch ZŠ s MŠ Ožďany
- účasť v projektoch: eTestovanie, Erasmus+, Čítame radi, Letná škola, Jarná škola, Spolu múdrejší, ...

 

Vážení rodičia, žiadame Vás, aby ste prihlášku do ZŠ vyplnili elektronicky.

Bližšie informácie budú zverejnené na stránke školy.

 

Video o základnej škole: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdieľať