Zdieľať

nivam

Tak ako každý rok, aj v tento školský rok naši najstarší, deviataci, preukážu svoje získané vedomosti a skúsenosti v celonárodnom meraní nazvanom Testovanie 9 2024. Cieľom testovania je získať prehľad o výkonoch žiakov na výstupe zo stupňa ISCED 2, porovnať ich výkony v testoch a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší prehľad o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy. Testovanými predmetmi pre našich žiakov budú Slovenský jazyk a literatúra a matematika.
Špecifikácie testov zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky nájdete na týchto linkoch:

https://www2.nucem.sk/dl/5634/T9_2024_specifikacia%20testov_VUJ.pdf

https://www2.nucem.sk/dl/5633/T9_2024_specifikacia%20testu_MAT.pdf

Základné informácie k testovaniu a Harmonogram testovania nájdete na linku:

https://www2.nucem.sk/dl/5659/Zakladne%20informacie%20T9%202024.pdf

Mgr. Katarína Kiráľová 

 

 narodny institut

 

 

 

 

 

 

Zdieľať