Zdieľať

logoskoly

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Ožďanoch 

oznamuje rodičom, deťom a žiakom, že 

zápis detí do 1. ročníka na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2024/2025 sa uskutoční dňa 18. 4. 2024 o 13.30 hod. 
zápis žiakov do 5. ročníka na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2024/2025 sa uskutoční dňa 23. 4. 2024 od 13.00 do 15.00 hod.

Naša ponuka:

 • - kvalitná výchova a vzdelávanie
 • - kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci, ktorí učia tvorivo a inovatívne
 • - úspechy našich žiakov v rôznych súťažiach
 • - tím odborných zamestnancov – výchovný poradca, školský špeciálny pedagóg
 • - individuálny prístup k žiakom rešpektujúci osobnosť každého žiaka
 • - anglický jazyk od 1. ročníka, druhý cudzí jazyk od 7. ročníka
 • - možnosť absolvovať plavecký a lyžiarsky výcvik
 • - možnosť absolvovať Školu v prírode
 • - rôzne školské kultúrne a športové podujatia: exkurzie, výlety, Pasovačka prvákov, vystúpenia pre starých rodičov a klientov DSS a DD na Babinom moste a v Sušanoch, Halloween, Mikulášske vystúpenie, Vianočné trhy, Vianočná jedlička, Deň Zeme, vystúpenia ku Dňu matiek, aktivity ku Dňu detí, tvorivé dielne, aktivity v rôznych projektoch, výchovné koncerty, divadelné predstavenia, prednášky, ...
 • - moderné priestory školy vybavené najnovšími zariadeniami IKT (interaktívne tabule, dataprojektory, tablety, dve interaktívne podlahy ... )
 • - špeciálne odborné učebne – dve počítačové učebne, jazykové laboratórium, školská knižnica, prírodovedná učebňa, kuchynka, dielňa, gymnastická cvičebňa, pohybové štúdio, relaxačná miestnosť
 • - ŠKD – školský klub detí – od 11:00 do 16:30 hod.
 • - stravovanie v školskej jedálni
 • - bohatá záujmová činnosť s rôznorodým tematickým zameraním – šport, príroda, jazyky, matematika, umenie, technika, ...
 • - elokovaná trieda výtvarného, hudobného a tanečného odboru ZUŠ Poltár v priestoroch ZŠ s MŠ Ožďany
 • - účasť v projektoch a súťažiach: eTestovanie, Inoškola, Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok; literárne súťaže (Hviezdoslavov Kubín, Zlatá krajina), jazykové súťaže (English Star, Olympiáda v anglickom jazyku, Olympiáda zo slovenského jazyka), matematické súťaže (Olympiáda z matematiky, Pytagoriáda, Klokan, Klokanko, MAKS), vedomostné súťaže (Všetkovedko, Expert), vlastivedná súťaž Pramene, predmetové olympiády (geografia, dejepis), športové súťaže

Vážení rodičia, žiadame Vás, aby ste prihlášku do ZŠ vyplnili elektronicky. Bližšie informácie sú zverejnené na stránke školy.

 

 

 

 

 

 

 

Zdieľať