Zdieľať

Image00031

Od septembra sme na škole začali s realizáciou Enviroprojektu 2016 s názvom "Naše nápady minimalizujú odpady". Cieľom rozvojového projektu je zvýšiť environmentálne povedomie žiakov v oblasti problematiky minimalizácie odpadov a ich recyklácie realizáciou aktivít podporujúcich zážitkové a rovesnícke učenie. Do projektu sú zapojení všetci žiaci a zamestnanci školy, no najmä členovia Envirokrúžku, ktorí pripravujú, propagujú a realizujú väčšinu naplánovaných aktivít.

Aktivita: Kompostovanie v záhrade

Bioodpad tvorí štatisticky až 40% komunálneho odpadu, no dá sa z neho vyrobiť kvalitný kompost. Zakúpili sme kvalitný záhradný kompostér, vďaka ktorému môžeme celý proces kompostovania koordinovať. Žiaci s kompostérom aktívne pracujú pri práci na školskom pozemku počas vyučovania. Kompost sa bude využívať pri pestovaní rastlín na školskom políčku, pri zakladaní kvetinových záhonov a skrášľovaní prostredia školského dvora.

Aktivita: Kreatívne využitie opotrebovaných pneumatík – „Dúhové pneumatiky alebo, keď pneumatiky zakvitnú"

Ročne sa na Slovensku vyskytne viac ako 20 000 ton opotrebovaných pneumatík. Tento odpad predstavuje cennú druhotnú surovinu. Opotrebovanú pneumatiku možno zrecyklovať až na vyše 99%. No dá sa znova využiť aj kreatívnym spôsobom. Z niekoľkých kusov starých pneumatík, ktoré nám poskytli počas exkurzie v pneuservise v Ožďanoch, sme vytvorili farebné kvetinové záhony v areáli školy.

Aktivita: Monitorovanie environmentálnych záťaží v obci - "Envirohliadka zasahuje"

Pod pojmom environmentálna záťaž (EZ) rozumieme najmä skládky odpadu, skladovanie PHM, hnojiská, ťažbu nerastných surovín a pod. Počas realizácie aktivity žiaci navštevujúci Envirokrúžok nadobúdali informácie o existujúcich EZ v obci na základe vlastných pozorovaní. Používaním tabletov s GPS aplikáciou dokumentovali najmä miesta s nahromadeným odpadom. Získané informácie spracujú a výstupom aktivity bude mapa obce a jej okolia, v ktorej budú zaznačené jednotlivé EZ s opisom a fotografiami.

Aktivita: Ekozvonenia - „Čo ak budem nepotrebný"

Počas realizácie projektu sprevádzajú školské vyučovanie eko-zvonenia s pesničkami z hudobného CD. „My sme odpad nebezpečný, problém nechceme byť večný!" naliehajú baterky. „V zbere ma však radi majú, tam mi druhú šancu dajú" spieva starý kartón. Sklenená fľaška si pospevuje: "Do debničky ma vždy vráť, nech ma môžu napĺňať."

  

 recycleguysanimationsmall

  Fotogaléria

Zdieľať