Zdieľať

logoskoly

1. Čas prevádzky: 
• ZŠ: 1.- 4. ročník: od 7:00 hod. do 11:00 hod. 
• ZŠ: 5. ročník: od 7:00 do max. 13:00 
• ŠKD: do 16:00 hod. 

Dozor v ZŠ zabezpečujú triedni učitelia/vyučujúci vo svojich triedach od 7:00 hod. 

2. Na základe prejaveného záujmu a splnenia stanovených kritérií sa bude výchovno-vzdelávací proces realizovať: 
• na 1. stupni v 5 skupinách 
• na 2. stupni v 1 skupine 
• v ŠKD – budú 4 skupiny, v ktorých sa žiaci nebudú môcť miešať, t. j. budú kopírovať skupiny počas vyučovania. ŠKD bude v tých istých priestoroch ako vyučovanie predpoludním. 


3. Vstup do školy: 
• Žiaci 1. stupňa vstupujú do areálu školy malou bránou, žiaci 5. ročníka veľkou bránou. 
• Do budovy vstupujú žiaci v dostatočných odstupoch a po absolvovaní ranného filtra - ranné meranie teploty žiakov každej skupiny povereným pedagogickým zamestnancom bezdotykovým teplomerom a povinná dezinfekcia rúk žiakov. 
• Zakazuje sa zákonným zástupcom žiakov a iným sprevádzajúcim osobám vstupovať do budovy školy. 

4. Pre dodržanie bezpečných rozostupov medzi žiakmi sedí každý žiak v ZŠ v lavici sám. 

5. Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy, alebo po každom prerušení dochádzky dieťaťa do školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Toto písomné vyhlásenie musí žiak odovzdať pri nástupe do školy 1. júna 2020. 

6. Žiak musí mať každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky

POKYN RIADITEĽKY ZŠ S MŠ

VYHLÁSENIE 

 

 

 

 

 

 

 

Zdieľať