Zdieľať

V školskom roku 2021/2022 sa vyučuje podľa týchto učebných osnov:

ČLOVEK A HODNOTY

Náboženská výchova evanjelická

Náboženská výchova katolícka

Etická výchova

 

ČLOVEK A SVET PRÁCE

Pracovné vyučovanie

 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA

Anglický jazyk

Slovenský jazyk

 

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

Informatika

Matematika

 

ČLOVEK A PRÍRODA

Prvouka

Prírodoveda

 

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ

Vlastiveda

 

 UMENIE A KULTÚRA

Hudobná výchova

Výtvarná výchova

 

ZDRAVIE A POHYB

     Telesná a športová výchova

Zdieľať