Zdieľať

V školskom roku 2021/22 sa podľa " iUO -  "variantu B " vzdeláva 1 žiak 8. ročníka.

V školskom roku 2021/22 sa podľa " iUO -  "variantu A " vzdeláva  5., 6., 8. a 9. ročník.

 

ČLOVEK A HODNOTY

Náboženská výchova - vyučovanie prebieha podľa učebných osnov bežných tried

Etická výchova, var. A 

Etická výchova, var. B

ČLOVEK A PRÍRODA

Vecné učenie, var. B

Biológia, var. A

Fyzika, var. A

Chémia, var. A

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ

      Dejepis, var. A

Geografia, var. A

Občianska náuka, var. A

Vlastiveda, var. A

ČLOVEK A SVET PRÁCE

Pracovné vyučovanie, var. A

Pracovné vyučovanie, var. B

JAZYK A KOMUNIKÁCIA

Slovenský jazyk, var. A

Slovenský jazyk, var. B

Rozvíjanie komunikačnej schopnosti, var. B

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

Matematika, var. A

Matematika, var. B

Informatika, var. A

Informatika, var. B

UMENIE A KULTÚRA

Hudobná výchova, var. A

Hudobná výchova, var. B

Výtvarná výchova, var. A

Výtvarná výchova, var. B

ZDRAVIE A POHYB

Telesná výchova - vyučovanie prebieha podľa učebných osnov bežných tried

V školskom roku 2021/22 v predmete telesná výchova pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia sa nevzdeláva žiaden ročník z dôvodu ZP.

 

 

Zdieľať