Zdieľať

obrazok00003

„Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2006“

Knižnica školy – naša literárna pokladnica

Na základe žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na rozvojový projekt sme získali prostriedky vo výške 100 tis. Sk.

Realizácia projektu prebiehala nasledovne :

V mesiaci september a október sme vybavili knižnicu potrebným nábytkom a zariadením tak, aby vyhovoval viacerým hľadiskám : účelnosti, estetike a ľahkej manipulácii. Keďže súčasťou projektu bola aj elektronizácia vnútorných knižničných procesov, zakúpili sme kompletnú počítačovú zostavu vrátane komponentov potrebných k pripojeniu na internet, knižničný softvér, tlačiareň a kopírku.

Presťahovali sme náš knižničný fond z malých nevyhovujúcich priestorov do nových.

Z prostriedkov získaných z projektu, ale aj z vlastných zdrojov sme zakúpili nové knižné diela v sume Sk.

V súčasnosti pracujeme na procese zaraďovania knižničných jednotiek do integrovaného knižničného systému.

Pani učiteľka poverená riadením knižnice sa pravidelne zúčastňuje cyklického vzdelávania „Vedenie školskej knižnice“ organizovaného Metodickým centrom v Banskej Bystrici.

Školská knižnica sa stala miestom pre realizáciu mnohých zaujímavých aktivít a podujatí pre žiakov , ale aj jej zamestnancov.

Raz týždenne prebiehajú hodiny čítania a literárnej výchovy podľa dohodnutého rozvrhu v školskej knižnici. Žiaci 1. – 4. ročníka sa oboznamujú nielen s textami z učebníc podľa učebných osnov, ale aj s prózou a poéziou , ktorá sa nachádza v knižničných jednotkách – starších aj úplne nových v našej knižnici.

Súťaže v prednese poézie a prózy už neprebiehajú v priestoroch tried, ale v príjemnom prostredí novej knižnice. Žiaci sa učia pracovať s encyklopédiami, atlasmi a ilustráciami.

Spolupracujeme s obecnou knižnicou v Ožďanoch, ktorá má už dlhoročnú tradíciu.

V rámci dní literárnej tvorivosti, ktoré prebehli v mesiaci novembre sme absolvovali literárnu exkurziu do Drienčan – miesta pôsobenia zberateľa slovenských ľudových rozprávok – Pavla Dobšinského, a do Kyjatíc. V Drienčanoch sme navštívili evanjelický kostol, v ktorom Pavol Dobšinský pôsobil ako farár. Nahliadli sme do zachovalých priestorov fary, na ktorej prežil časť svojho života. Žiaci mali možnosť vidieť hrob tohto rozprávkára a pamiatky so symbolmi zlatej podkovy, pera a vlasu z jeho rovnomennej rozprávky. Tiež slnečné hodiny vybudované v roku 2005, na ktorých sa nachádzali drevené plastiky rozprávkových postáv.

Ďalším zaujímavým podujatím, ktoré sme realizovali v rámci tohto projektu boli aktivity zamerané na tvorbu kníh. Niesli sa v duchu motta : „Kniha je tvoj verný priateľ, ktorý ťa nikdy nezradí. A je stále s tebou vo chvíľach dobrých aj zlých“.

Akcie sa zúčastnilo 22 žiakov vo veku od 9 do 14 rokov. Pri tvorivom procese im pomáhali 4 pani učiteľky. Žiaci boli rozdelení do štyroch tímov. Vytvorili štyri knihy s týmto zameraním :

  1. Abecedné leporelo
  2. Jesenné rozprávky
  3. Kulinárske vianočné recepty
  4. Zrnká múdrosti

Všetci účastníci potvrdili svoju kreativitu, spontánnosť a schopnosť tímovej spolupráce. Výsledkom sú nielen krásne knihy ale aj dobrý pocit z tvorivej práce.

Na ďalšom podujatí s názvom : „Prezentujme sa“ si všetci odprezentovali svoju knižku a odporučili čitateľom na zapožičanie a čítanie. O priebehu týchto podujatí sme informovali širokú verejnosť na www stránke školy.

Vďaka prostriedkom získaným v tomto projekte sa nám podarili vytvoriť modernú školskú knižnicu, ktorá poskytuje kvalitné knižnično-informačné služby a stala sa centrom realizácie literárnych, kultúrnych a výchovno-vzdelávacích aktivít.

 

Zdieľať