Zdieľať

V rámci školského environmentálneho programu sme implementovali do výchovno-vzdelávacieho procesu okrem iných environmentálnych tém i tému ODPADY s dôrazom na vedenie žiakov k uvedomelej spotrebe, k zodpovednému správaniu k životnému prostrediu a k zlepšovaniu životného prostredia. Keďže recyklácia je dôležitou súčasťou trvalo udržateľného rozvoja, je dôležité, aby si žiaci uvedomili, že recyklovať alebo znovu používať veci sa ozaj oplatí. Šetríme tým energiu i finančné prostriedky, neznečisťujeme životné prostredie. V škole separujeme plasty, zbierame papier a baterky, organizujeme aktivity, pri ktorých kreatívne spracúvame odpadový materiál (EKO-módna prehliadka, EKO-farma). Táto environmentálna téma si však z pohľadu výchovy k trvalo udržateľnému rozvoju vyžaduje širšie a hlbšie osvojenie problematiky, najlepšie formou zážitkového a rovesníckeho učenia.

 

recycling-kids

V Enviroprojekte 2016 sme si stanovili nasledovný cieľ:

Zvýšiť environmentálne povedomie žiakov v oblasti problematiky minimalizácie odpadov vrátane problematiky ich recyklácie realizáciou aktivít podporujúcich zážitkové a rovesnícke učenie.

Špecifické ciele:

- žiaci sa naučia environmentálne zhodnocovať bioodpad v škole aj doma prostredníctvom kompostovania, teoreticky - formou prednášky, posterov a prakticky - kompostovaním na školskom pozemku,

- z opotrebovaných pneumatík vytvoriť v areáli školy kvetinové záhony za spoluúčasti rodičov a miestnej komunity,

- pripraviť pre žiakov tvorivé dielne zamerané na kreatívne využitie použitých PET fliaš,

- monitorovať environmentálne záťaže v obci a jej okolí prostredníctvom tabletov s GPS navigáciou v rámci činnosti Envirokrúžku, spracovať získané informácie, aby sa po spolupráci s predstaviteľmi obce mohli prijať potrebné opatrenia,

- prostredníctvom odbornej prednášky a multimediálnej prezentácie realizovanej formou rovesníckeho učenia oboznámiť žiakov školy s problematikou odpadov a spôsobmi hospodárenia s odpadmi.

 

V rámci realizácie projektu budú uskutočnené nasledovné podujatia a činnosti:

a) Kompostovanie v záhrade

Bioodpad tvorí až 40 % komunálneho odpadu. Môžeme z neho vyrobiť kvalitný kompost a tým podstatne minimalizovať množstvo zmesového komunálneho odpadu. Formou odbornej prednášky a posterov zhotovených žiakmi navštevujúcimi Envirokrúžok a umiestnených na mobilných nástenkách v priestoroch školy sa školáci oboznámia ako pracovať s bioodpadom a aký je pre nás užitočný kompost, ktorý si vieme jednoducho sami vyrobiť, prečo, ako a čo kompostovať, aké má kompostovanie výhody a ktoré odpady sú vhodné a ktoré sú naopak nevhodné na kompostovanie.

V rámci realizácie aktivity plánujeme zakúpiť záhradný kompostér, vďaka ktorému môžeme celý proces kompostovania koordinovať, obmedzujeme vplyv vonkajších činiteľov akými sú svetlo, vietor, vlhkosť, prístup nežiaducich živočíchov, hmyzu a podobne. Nie je zanedbateľný estetický dojem. Žiaci budú s kompostérom aktívne pracovať pri práci na školskom pozemku počas vyučovania. Kompost sa bude využívať pri pestovaní rastlín na školskom políčku, pri zakladaní kvetinových záhonov a skrášľovaní prostredia školského dvora.

SPLNENÉ  like 

b) Kreatívne využitie opotrebovaných pneumatík – „Dúhové pneumatiky alebo, keď pneumatiky zakvitnú"

Ročne sa na Slovensku vyskytne okolo 20 000 ton opotrebovaných pneumatík a toto množstvo narastá. V minulosti sa ich zber a zhodnotenie neriešilo, veľké množstvá pneumatík sa nachádzajú na divokých skládkach, zabudnuté na povalách a pivniciach. Tento odpad predstavuje cennú druhotnú surovinu. Opotrebovanú pneumatiku možno zrecyklovať až na vyše 99 %. Výsledným produktom je gumový granulát, ktorý má mnohostranné využitie. Staré pneumatiky sa dajú využiť aj kreatívnym spôsobom v záhrade, na ihriskách, chalupe a pod.

V blízkosti školy sa nachádza neveľký pneuservis. Každý deň žiaci okolo neho prechádzajú, ich pozornosti určite neuniknú kopy opotrebovaných pneumatík. V rámci činnosti Envirokrúžku plánujeme po dohode s majiteľmi firmy uskutočniť exkurziu v areáli pneuservisu a oboznámiť sa, ako nakladajú s opotrebovanými pneumatikami. Z niekoľkých kusov starých pneumatík plánujeme v spolupráci s rodičmi a pracovníkmi OÚ vytvoriť kvetinové záhony v areáli školy, prípadne stojan na bicykle na propagáciu bezmotorovej dopravy.

SPLNENÉ  like

http://www.zsozdany.sk/index.php/70-titulne-novinky/661-kompostujeme-recyklujeme-monitorujeme

c) Tvorivé dielne – „PETka nemusí skončiť v koši"

Separáciou odpadu z plastov sa môže podľa odhadov znížiť obsah kontajnerov až o tretinu. Najvypuklejším príkladom sú PET fľaše. V súčasnosti sa recykláciou dajú spracovať všetky PET fľaše. V separácii plastov sú ešte na Slovensku veľké rezervy, a preto prioritou zostáva podpora separácie tak, aby sa do nej zapojilo čo najviac občanov. V škole vedieme deti k separácii a recyklácii plastov prostredníctvom šírenia informácií o danej problematike, triedením plastov v areáli školy, či využívaním odpadových plastových materiálov na kreatívne účely v školskej i mimoškolskej činnosti. A práve táto forma zážitkového učenia je pre deti najzaujímavejšou a v spojitosti s vhodným výkladom a diskusiou najefektívnejšou pri vytváraní uvedomelého postoja k dôležitosti separácie a recyklácie odpadov. V rámci projektu plánujeme na škole pre žiakov 1. aj 2. stupňa zorganizovať tvorivé dielne, kde budú môcť prakticky zrealizovať pár tvorivých nápadov pre opakované používanie plastových fliaš. Žiaci 2. stupňa budú okrem iného vytvárať z plastových vrchnákov logo školy. Najlepšie žiacke výtvory budú vystavené v priestoroch školy (EKO-kútik) spolu s mobilnou nástenkou informujúcou o problematike plastových odpadov.

SPLNENÉ  like

Tvorivé dielne

Tvorna loga školy

Výstavka

d) Monitorovanie environmentálnych záťaží v obci - "Envirohliadka zasahuje"

Pod pojmom environmentálna záťaž (EZ) rozumieme znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu. Ide najčastejšie o skládky odpadu, skladovanie PHM, hnojiská, ťažba nerastných surovín a pod. Počas realizácie aktivity budú žiaci navštevujúci Envirokrúžok nadobúdať informácie o existujúcich environmentálnych záťažiach v obci a stave svojho životného prostredia na základe vlastných pozorovaní. Priamo v teréne budú rozvíjať svoje digitálne kompetencie používaním tabletov s GPS aplikáciou (sú vybavením školskej digitálnej učebne), ktoré budú využívať na dokumentovanie EZ. Budú rozvíjať schopnosť pracovať v tíme, kriticky myslieť a vyjadrovať svoj názor. Získané informácie spracujú a výstupom aktivity bude mapa obce a jej okolia, v ktorej budú zaznačené jednotlivé EZ s opisom a fotografiami. Výsledky aktivity budú prezentovať predstaviteľom obce, aby sa mohli prijať potrebné opatrenia brániace znečisťovaniu životného prostredia.

SPLNENÉ  like

e) Ekozvonenia - „Čo ak budem nepotrebný"

Počas realizácie projektu budú školské vyučovanie sprevádzať eko-zvonenias pesničkami z hudobného CD. Album obsahuje 13 deťmi naspievaných skladieb plus bonus s populárnym slovenským spevákom Thomasom Puskailerom. „My sme odpad nebezpečný, problém nechceme byť večný!" naliehajú baterky. „V zbere ma však radi majú, tam mi druhú šancu dajú" spieva starý kartón. Sklenená fľaška si pospevuje: "Do debničky ma vždy vráť, nech ma môžu napĺňať." Pesničky sú vhodné najmä na prvý stupeň, ale ich chytľavý text a melódia zaujme a motivuje určite aj staršie deti.

SPLNENÉ  like

Ukážka

f) Beseda o odpadoch - s lektorom environmentálnej výchovy z organizácie STROM ŽIVOTA, s ktorou aktívne spolupracujeme, nakoľko na škole máme fungujúci Klub SŽ „Oždianski enviráci".

SPLNENÉ  like

http://www.zsozdany.sk/index.php/70-titulne-novinky/673-beseda-o-odpadoch

g) Multimediálna prezentácia o odpadoch „Mám sen o svete bez odpadov"

Členovia Envirokrúžku si pod vedením Mgr. Natálie Nôtovej a učiteliek SJL pripravia multimediálnu prezentáciu, na ktorej využitím obrazu, hudby, divadelných scénok priblížia odpovede na otázky - čo je odpad, ako vzniká, kto ho vytvára, aké druhy odpadov poznáme, prečo je odpad nebezpečný a ako predchádzať jeho vzniku. Tiež objasnia pojmy separácia a recyklácia. Prezentácia bude súčasťou slávnostného vyhodnotenia projektu.

SPLNENÉ  like

banner

Zdieľať