Zdieľať

Projektový zámer projektu Lego Dacta RoboLab

Cieľ: Získať stavebnice Legodacta – RoboLab a pomocou tohto počítačového a mikropočítačového vzdelávacieho systému umožniť žiakom experimentálnou cestou pochopiť počítačové riadenie technických procesov. Projekt sme získali ako podprojekt projektu Infovek.

Realizované aktivity so stavebnicami Robolabu:

1. Získali sme dve stavebnice a s dvoma stavebnicami sa po školení naučili pracovať dve vyučujúce fyziky, ktoré doteraz pracovali so   stavebnicou ER5.  Ovládajú základné práce s počítačom.

2. Stavebnice využívame na vhodných vyučovacích hodinách hlavne fyzike a technickej výchove, kde vyučujú zaškolené vyučujúce.

3. V rámci vzdelávacích poukazov vedieme záujmovú činnosť práca s RoboLabom, ktorá je pravidelná, 2 hodiny týždenne.

4. Uskutočňujeme školské súťaže v tvorivosti so stavebnicou RoboLab, výsledky prezentujeme pred žiakmi, rodičmi a verejnosťou. Víťazné družstvo zapájame do súťaží organizovaných v rámci okresu.

     Vedúcou krúžku Robolab je na našej škole Mgr. Katarína Királová. Činnosť krúžku je pravidelná a žiaci zostrojili veľa pekných výrobkov. Fotografie uverejńujeme na našej www stránke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdieľať