Zdieľať

 

     Základná škola s materskou školou Ožďany, útvar Základná škola Ožďany, je plnoorganizovaná ZŠ s deviatimi ročníkmi. Okrem bežných tried sa žiaci s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia učia  v dvoch  špeciálnych  triedach.  Na 1. stupni máme 4 triedy, na 2. stupni máme 6 tried. Špeciálne triedy  pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia sú:  na 1. stupni jedna trieda a na 2. stupni jedna trieda.  Súčasťou školy je školský klub detí s dvoma oddeleniami. Kapacita školy je až do 250 žiakov. V školskom roku 2015/2016 sa v Základnej škole Ožďany bude poskytovať vzdelávanie pre 150 žiakov, z toho na 1. stupni pre 51 žiakov,  na 2. stupni pre 87 žiakov a v špeciálnych triedach pre 12 žiakov. V každom ročníku máme zriadenú jednu triedu.  V špeciálnych triedach sa  budú učiť v V. B triede žiaci   2., 3., 4. a 5. ročníka  a v IX. B triede žiaci  8. a 9. ročníka.

 

      Budova ZŠ je umiestnená v strede obce Ožďany v peknom prírodnom prostredí. Na školskom dvore je vybudované veľké viacúčelové ihrisko, na ktorom za priaznivých podmienok budujeme v zime klzisko. Nakoľko škola nemá vlastnú telocvičňu, na vyučovanie telesnej výchovy využívame obecnú telocvičňu, ktorá sa nachádza v blízkosti školy. Za budovou školy je rozľahlá zatrávnená plocha, ktorá sa využíva na športové a relaxačné aktivity v čase školského vyučovania a v poobedňajších hodinách na rôzne aktivity organizované v školskom klube detí.  Prírodné prostredie v okolí školy využívame na organizovanie športových podujatí (behy, streľba, účelové cvičenia a podobne). Na školskom dvore sú žiakom k dispozícii drevené posedenia, ktoré sa využívajú na oddych počas prestávok a popoludní pri organizovaní krúžkovej činnosti a činnosti v ŠKD.  Súčasťou školy je školská kuchyňa a školská jedáleň. Vyučovanie sa realizuje v dvoch budovách  V hlavnej budove sa na 1. a 2. poschodí učia žiaci 2. stupňa ZŠ a na prízemí žiaci dvoch špeciálnych tried. Žiaci 1. stupňa sa učia v novozriadenej budove v areáli školy, v tzv. kaštieli. Na vyučovanie a v mimovyučovacom čase využívame v hlavnej budove tri dobre vybavené  odborné učebne -  prírodovednú, jazykovú, počítačovú  a vo vedľajšej budove  počítačovú učebňu. Okrem toho máme moderne vybavenú digitálnu učebňu s 20 tabletami, multimediálnu ozvučenú učebňu, školskú internetovú knižnicu, kuchynku pre žiakov,  školské dielne a malú gymnastickú cvičebňu.  Školský klub detí sa nachádza vo vedľajšej budove na prízemí. Na prízemí hlavnej budovy sa ďalej nachádza školská kuchyňa, jedáleň a kabinet pre učiteľov špeciálnych tried. Na prízemí sa  nachádzajú aj šatne.  Na  prvom poschodí je riaditeľňa a kancelária zástupkyne riaditeľky pre ZŠ.  Na druhom poschodí sa nachádza zborovňa, kabinet výchovného  poradcu a pracovňa ekonómky školy. Učitelia nemajú vlastné kabinety,  ale majú  spoločnú zborovňu, v nej má každý svoj  stôl  a  skriňu.  Na každom poschodí je sociálne zariadenie s dobrým hygienickým vybavením. V škole sú zriadené kabinety fyziky, chémie a  počítačov s geografiou. Materiálne zabezpečenie ostatných kabinetov je umiestnené v skriniach v triedach. Celkové materiálne vybavenie školy je dobré, až na niektoré pomôcky na vyučovanie, ktoré postupne každý rok vymieňame za moderné. Žiakom v triedach sme vymenili  lavice a stoličky za nové, výškovo nastaviteľné. V každej triede sme umiestnili dataprojektor pod strop  a zapojili sme internet, čím sa značne vylepšili podmienky na vyučovanie. Škola má zakúpený portál zborovňa, pomocou ktorého môžu učiteľ a žiaci pracovať s konkrétnymi vyučovacími hodinami cez internet. Niektoré dataprojektory sme získali tým, že sme sa zúčastnili projektov Európskeho sociálneho fondu.  Budova aj areál školy vyhovuje bezpečnostno-technickým a hygienickým predpisom. Škola je pripojená na verejný vodovod, preto je pre žiakov a zamestnancov zabezpečený pitný režim.

 

Charakteristika žiakov

      Našu školu navštevujú žiaci z Oždian a jeho súčastí (Babin Most, Mlynárka) , spádových obcí Sušany, Hrnčiarske Zalužany,  Hrnčiarska Ves, Nové Hony a Ružová osada. Žiaci zo Sušian, Hrnčiarskych Zalužian a Hrnčiarskej Vsi  prichádzajú do našej školy od 5. ročníka.  Prospechovo máme žiakov všetkých kategórií, časť žiakov odchádza v 6. ročníku do osemročných gymnázií, ale malé percento.   Žiakom so špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími potrebami sa venujeme už viac ako 10 rokov. Žiaci s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia sú začlenení v  špeciálnej triede a žiaci s poruchami učenia a správania v bežných triedach. V špeciálnej triede máme začlenených  12 žiakov a v bežných triedach je individuálne začlenených 23 žiakov. V špeciálnych triedach vyučujú špeciálni pedagógovia, s individuálne začlenenými  žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia a  s ťažšími zdravotným postihnutím  pracujú asistenti učiteľa.

 

Charakteristika pedagogického zboru

      V našej ZŠ  dlhodobo vyučuje viac ako 15 pedagogických zamestnancov, pričom  každý rok sa mení počet asistentov učiteľa a vyučujúcich náboženskej výchovy. Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné požiadavky stanovené zákonom. Preukazujú odborné, pedagogicko-psychologické a praktické spôsobilosti, ktoré využívajú pri pedagogickej komunikácii, motivácii žiakov, ich diagnostikovaní, hodnotení, pozitívnom riadení triedy a udržaní neformálnej disciplíny. Sú schopní v učiteľskom zbore školy spolupracovať a spoluutvárať vzájomne podporné pracovné prostredie pri riešení pracovných problémov. Pedagogickí zamestnanci dbajú o svoj rozvoj a celoživotné učenie v odbornej oblasti a v osobnostnom raste. Každý rok máme vypracovaný plán kontinuálneho vzdelávania, ktorý je súčasťou celoživotného vzdelávania, je odsúhlasený riaditeľkou školy a starostom obce. V pláne sú vypracované aj spôsoby financovania vzdelávania a kritériá na priznávanie kreditov. Problémy máme len s odbornosťou niektorých predmetov, pretože nemôžeme prijať viac učiteľov vzhľadom na  počet žiakov školy. Preto podporujeme rozširujúce   štúdium  tretieho predmetu.  Všetci pedagogickí zamestnanci sú preškolení na prácu s počítačom a s interaktívnou tabuľou.  Dve učiteľky absolvovali  štúdium  anglického jazyka pre 1. stupeň  prostredníctvom  projektu Štátneho pedagogického ústavu a sú kvalifikované vyučovať anglický jazyk na 1. stupni. Jedna učiteľka ukončila rozširujúce štúdium nemeckého jazyka pre 2. stupeň ZŠ, keďže od 6. ročníka je povinné vyučovanie dvoch cudzích jazykov. Po vyhlásení výzvy na štúdium informatiky Štátnym pedagogickým ústavom sa prihlásil jeden učiteľ z 1. stupňa a jeden učiteľ z 2. stupňa. prijatá bola učiteľka z 1. stupňa,  štúdium ukončila a je spôsobilá vyučovať informatickú výchovu na 1. stupni. Pani učiteľka z 2. stupňa si ukončuje kvalifikačné vzdelávanie informatiky v tomto školskom roku cez MPC Banská Bystrica.

 

       Odbornú pomoc žiakom a učiteľom poskytujú dvaja špeciálni  pedagógovia, štyria  asistenti učiteľa a výchovný poradca, ktorí sú tiež kvalifikovaní. Priemerný vek pedagogických zamestnancov je 40 rokov, prevládajú učitelia mladších vekových kategórií. Pedagogický zbor tvoria ženy a jeden muž. Školského psychológa ani samostatného špeciálneho pedagóga nezamestnávame z finančných dôvodov. O žiakov  s logopedickými poruchami sa externe stará školský logopéd, ktorý pravidelne navštevuje našu školu v prvý piatok v mesiaci. V škole pracujú koordinátori environmentálnej výchovy, koordinátor prevencie voči drogám, koordinátor pre ochranu života a zdravia, koordinátor výchovy k   ľudským právam, koordinátor pre finančnú gramotnosť, školský knihovník, zdravotník pre 1. a 2. stupeň, kronikár, zástupca zamestnancov pre BOZP a PO, požiarny a bezpečnostný technik, stravovacia komisia a  správca počítačovej siete zamestnaný na zmluvu.

 

      Vedúci pedagogickí zamestnanci vytvárajú predpoklady pre kvalitne fungujúce a motivujúce prostredie v škole s náročnou profesionálnou klímou a podporujúcim pracovným prostredím. V spolupráci s Obcou Ožďany sa neustále  vylepšujú  psychohygienické a materiálne podmienky pre prácu zamestnancov  a žiakov školy.  Vedenie školy  si vytvára  podmienky pre svoj  odborný a osobnostný rast ako aj pre všetkých členov kolektívu vzhľadom na ich osobný záujem a potreby školy.

 

Organizácia prijímacieho konania

      Prijímanie žiakov do našej školy sa uskutočňuje na základe zápisu žiaka zákonným zástupcom, po zápise vydáme rozhodnutie o prijatí žiaka, ktoré zašleme  zákonnému zástupcovi a do žiakovej bývalej školy od ktorej si vyžiadame aj potrebné doklady.  Pri prijímaní žiakov do 1. ročníka  uskutočňujeme informačný test školskej zrelosti za prítomnosti rodiča. Pri zápise je prítomný budúci triedny učiteľ a špeciálny pedagóg a ostatní pedagógovia z 1. stupňa. Navrhnuté deti rodičmi, alebo MŠ sú objednané na vyšetrenie školskej zrelosti do CPPPaP  pre stanovenie odkladu PŠD.

 

 Aktuálne projekty :

 

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

            V rámci tohto projektu sme v minulom školskom roku z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  získali interaktívnu tabuľu, projektor a obslužný notebook a 20 tabletov.  Pripravili sme podmienky na zriadenie digitálnej učebne, v ktorej  od 01. 09. 2014 používame tieto didaktické pomôcky pri digitalizácii obsahu vyučovania. Učitelia boli v rámci tohto projektu preškolení, získali metodický materiál ako inšpiratívny podnet na vyučovanie svojho predmetu pomocou dodaných technológií. S využitím tabletov na škole sme sa zapojili do projektov Máme radi Slovensko, Videoexperiment a Vlastný projekt Fotoherbár.


Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

            V tomto projekte ÚIPŠ  máme zabezpečený prístup k digitálnym vzdelávacím objektom a získali sme sadu technického vybavenia na zriadenie digitálnej  učebne od 01. 09. 2014 – interaktívna tabuľa vrátane dataprojektoru, notebook so softvérom a reproduktory na ozvučenie miestnosti.  Miestnosť sa bude využívať na vyučovanie podľa digitalizovaných učebníc a podľa projektu Planéta vedomostí, do ktorého sme už zapojení.

 

 

 AMV – aktivizujúce metódy vo výchove v práci ŠKD a v MŠ a na 1. stupni.

            Tento projekt zabezpečil vzdelávanie vychovávateliek ŠKD a využívanie pridelených pomôcok - interaktívna tabuľa, notebooky, študijné materiály.

 

 

 Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania (e-test)

            Je to projekt NÚCEM Bratislava, v ktorom  máme zabezpečené prístupy- licencie k softvéru na e- testovanie žiakov na PC pripojených na internet. Učitelia budú mať možnosť využívať e- testy zostavené z banky úloh na efektívnejšie overovanie vedomostí svojich žiakov. Dostatočne a v predstihu sa tak pripravíme na Testovanie 5 a Testovanie 9, ktoré budú v budúcnosti elektronické. V júni 2014 sme dostali licencie pre žiakov aj pre učiteľov, pomocou prístupových kódov sa dostaneme k úlohám v banke testov. Koncom minulého školského roka sme sa zapojili do overovania piatich testovacích zošitov z poverenia NUCEM-u.

 

 

Erasmus+

- získali sme ho v tomto školskom roku, je to medzinárodný projekt a nahrádza Coménius. Naši partneri sú Rumunsko, Turecko, Čechy a Lotyšsko. Budeme pracovať podľa projektu do roku 2017, u nás sa končí.

 

 

Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

           Naša škola má najintenzívnejšiu spoluprácu rozvinutú s našim zriaďovateľom Obcou Ožďany, ktorá nám pomáha pri vytváraní priestorových a materiálnych  podmienok na vyučovanie. Poskytujú nám obecnú telocvičňu na vyučovanie telesnej výchovy a ostatné športové aktivity, bezplatne nám poskytujú  sálu obecného úradu na organizovanie kultúrnych akcií, tanečného kurzu a podobne. Škola ďalej spolupracuje s Rodičovskou radou  pri organizovaní rôznych školských aktivít, poskytuje nám finančné prostriedky podľa schváleného rozpočtu Rodičovského združenia. Na začiatku školského roka zvoláva celoškolské rodičovské združenie a priebežne podľa potreby, hlavne pred hodnotiacimi pedagogickými radami, triedne schôdzky RZ.

 

      Pri starostlivosti o  žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolupracujeme s CPPPaP v Rimavskej Sobote a s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva v Lučenci, ktorí nám poskytujú   psychologické  a špeciálnopedagogické vyšetrenia a diagnostiku porúch učenia,  vyšetrenia školskej zrelosti atď.  Gemerské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote zapája našu školu do svojich kultúrno-poznávacích aktivít organizovaných pre žiakov okresu.  Naši žiaci sa ich radi zúčastňujú. Tiež nám pomáha pri organizovaní aktivít školy, hlavne pri získavaní lektorov. Pravidelne navštevujeme Hvezdáreň v Rimavskej Sobote, kde nám pripravia podľa našich požiadaviek vyučovacie hodiny na praktické doplnenie  učiva v rámci učebných osnov.

 

  Spolupracujeme aj  s detskou lekárkou a  zubnou lekárkou, ktoré nám pri starostlivosti o našich žiakov vždy vyjdú v ústrety. Z organizácií v obci  spolupracujeme pri organizovaní športových aktivít  s telovýchovnou jednotou, poskytujú nám  futbalové ihrisko  atď.  Dobrovoľný požiarny zbor nám pomáha pri  udržiavaní klziska na školskom ihrisku, ktoré je otvorené pre šport obyvateľom  z celej obce a stará sa o mladých požiarnikov z našej školy a pripravuje ich na okresné súťaže požiarnikov. Absolventom pedagogických fakúlt umožňujeme súvislú pedagogickú prax podľa požiadavky Pedagogických  fakúlt v Banskej Bystrici a v Prešove, pridelíme im cvičných učiteľov, ktorí im odovzdávajú svoje odborné skúsenosti.  Udržujeme dobré vzťahy so základnými a strednými školami v Rimavskej Sobote a v Lučenci, ktoré sú nám nápomocné pri výchove a vzdelávaní našich žiakov. Pravidelne sa zúčastňujeme súťaží organizovaných CVČ Relax  v Rimavskej Sobote.  Tiež sa zúčastňujeme aktivít organizovaných obecnou knižnicou, Okresnou knižnicou Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote, Gemersko-malohontským múzeom v Rimavskej Sobote, Správou CHKO Cerová vrchovina.

 

      Pri našej ZŠ pracuje Oblastné koordinačné centrum Ideálnej mládežníckej aktivity v Bratislave. Členovia krúžkov tejto organizácie sú žiaci našej školy a umožňujeme im pracovať v priestoroch našej školy. Činnosť je finančne podporovaná z Republikového centra IMA. Z pridelených finančných prostriedkov sa nakupujú potrebné materiály a pomôcky, ktoré členovia krúžkov využívajú pri svojej činnosti. Každý rok pracuje približne 10 rôznych záujmových krúžkov.

 

      Vedenie školy spolupracuje s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote, pretože máme okolo 35 žiakov z rodín v hmotnej núdzi a z rodín s nižším príjmom. V školskom roku 2008/2009 sme vypracovali projekt  na vykonávanie dobrovoľníckych prác pomocou ktorého sme poskytli prácu trom ženám z obce na dobu  šiestich mesiacov. Boli  zamestnané v oblasti sociálnych vecí, vzdelávania a verejnoprospešných prác. Pomáhali nám pri skrášlení pracovného prostredia v škole  a pri rôznych aktivitách so žiakmi. V roku 2010 sme umožnili  prostredníctvom ÚPSVR v Rimavskej Sobote  uskutočniť absolventskú prax dvom chlapcom v ZŠ a jednému dievčaťu v MŠ. V marci 2011 sme v spolupráci s ÚPSVR zriadili chránenú dielňu pre dvoch invalidných dôchodcov. Pracujú u nás ako informátori, projekt je financovaný cez ÚPSVR. Od  roku 2013 pracuje v chránenej dielni už len 1 informátor.

 

      Naša škola pravidelne spolupracuje s Policajným zborom v Rimavskej Sobote, ktorých pozývame na rôzne besedy, prezentáciu cvičených psov, policajných zbraní a podobne. Sú nám nápomocní pri riešení rôznych problémov so žiakmi ako je záškoláctvo, krádeže a iná kriminálna činnosť.

 

      Odbornú a metodickú pomoc nám poskytuje Okresný úrad odbor školstva v Banskej Bystrici a Inšpekčné centrum Štátnej školskej inšpekcie Banská Bystrica pobočka Lučenec. Naši pedagógovia sa najviac zapájajú do projektov v oblasti vzdelávania pedagogických zamestnancov  organizovaných MPC Banská Bystrica a MPC Prešov.

 

             V budúcnosti chceme naďalej spolupracovať s uvedenými subjektmi prípadne  nadviazať spoluprácu s ďalšími.

 

 

 

Priestorové a materiálno–technické podmienky školy

 

Priestorové podmienky pre vyučovanie sa značne vylepšili postavením nadstavby.  V rámci odstránenia plochej strechy sa pod strechou vybudovalo ďalšie poschodie, čím vznikli  nové priestory, ktoré sme využili na zriadenie dvoch tried, dvoch odborných učební, novej veľkej zborovne, kabinetu výchovného poradenstva a špeciálnych pedagógov a samostatnej pracovne ekonómky školy a šatne pre upratovačky. Všetky triedy a  miestnosti na tomto poschodí sú pripojené k internetu.  Tiež sme uskutočnili rekonštrukciu sociálnych zariadení pre žiakov a pedagógov. Zateplením celej budovy sa značne šetrí s energiou a ušetrené financie sme využili  na výmenu okien za plastové a na ďalšie stavebné úpravy. V školskom roku 2009/2010 a 2010/2011 sa prebudovala  budova kaštieľ na triedy a odborné učebne pre 1. stupeň cez  projekt EÚ v rámci ROP prostredníctvom obce Ožďany.  V súčasnosti upravujeme okolie školy, zateplili sme dlhú prístavbu na školskom dvore, upravili sme podmienky na výučbu v školskej kuchynke a v školskej dielni, vytvorili sme políčko pre pestovanie v rámci vyučovacích hodín a záujmových krúžkov.   Upravili sme ďalšie priestory v okolí školy : oddychovú zónu pre žiakov za budovou – altánok, kvetiny, trávnik, dreviny, úprava parkoviska – zámocká dlažba, úprava okolia školského ihriska, v jesenných mesiacoch 2014 v rámci záujmovej činnosti sme vybudovali detské ihrisko na hranie pre deti 1. stupňa a ŠKD (preliezky, šmýkačky a podobne).

     

 

Škola ako životný priestor

 

      V predchádzajúcej časti sme opísali životný priestor našej školy. Je vyhovujúci, len sa ho snažíme každý rok esteticky upravovať. Za všetky spoločné priestory sú zodpovední poverení zamestnanci, za estetiku tried triedni učitelia. Za čistotu školského dvora a okolia budovy je zodpovedný školník. Pri vstupe do areálu školy je vybudovaná  esteticky upravená zeleň s rôznymi druhmi drevín,  okrasných rastlín prepojená plochami trávnika a  s okrasnou kôrou a kameňmi. Na uvedenej ploche je vybudovaná závlaha. Zeleň slúži aj na poznávanie rôznych drevín na vyučovaní prírodných predmetov. Za budovou školy sme vysadili v spolupráci so Štátnymi lesmi v Rimavskej Sobote miniarborétum pozostávajúce z ôsmich základných druhov drevín, ktoré tiež bude slúžiť pre potreby vyučovania. Tento priestor sme vybudovali ako oddychovo-relaxačnú zónu, altánok, lavičky, zeleň, ale súčasne slúži aj na vyučovanie žiakov v prírode vo vybraných predmetoch. Je tu umiestnené políčko na pestovanie, kompostér a meteostanica. V priestoroch školy sú vytvorené vhodné prírodné  podmienky pre oddych a relaxáciu našich žiakov. Všetky chodby v škole sú vyzdobené rôznymi výrobkami našich žiakov, na chodbách sú umiestnené nástenky zamerané na prevenciu proti drogám, environmentálnu výchovu, zdravú výživu, výchovné poradenstvo, medzinárodný projekt Comenius, športové aktivity s najlepšími športovými výkonmi žiakov a podobne.  V triedach a na chodbách je kvetinová výzdoba. Aktivitami, ktoré škola priebežne organizuje počas celého školského roka, a ktoré sme už spomenuli v časti Dlhodobé projekty, upevňujeme a budujeme priateľskú atmosféru a vzťahy  medzi žiakmi a pedagógmi navzájom.

 

 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

 

            Škola má vlastného požiarneho a bezpečnostného technika, ktorý pracuje pre nás na zmluvu. Vypracúva potrebnú dokumentáciu a pravidelne preškoľuje z BOZP a PO všetkých zamestnancov školy. Škola má uzavretú zmluvu s pracovnou zdravotnou službou Medicínsko-preventívna s. r. o., O. Klokoča 732/6 z Hnúšte, ktorá nám  každý rok vypracuje hygienicko-zdravotný audit našej školy, určuje kritériá, pri ktorých sú dodržané všetky hygienické a zdravotné podmienky pre prácu zamestnancov a žiakov. Tiež nám  preškoľuje podľa potreby učiteľov a zamestnancov pre poskytovanie prvej pomoci tak, aby v celom objekte sa vždy nachádzal niekto, kto vie poskytnúť prvú pomoc. Tiež nám vypracovala prevádzkový poriadok, v ktorom sú vypracované riziká práce pre jednotlivé kategórie zamestnancov.  Z radov pedagogických zamestnancov je zástupca zamestnancov pre BOZP Mgr. Janka Vidinská, ktorá realizuje pokyny bezpečnostného technika pána Matheidesa v praxi. Sleduje odstraňovanie nedostatkov po revíznych kontrolách, nákup osobných ochranných pomôcok, potrebu preventívnych a vstupných zdravotných prehliadok , zápis školských a pracovných úrazov, preškoľovanie zamestnancov a žiakov podľa harmonogramu atď. Žiaci sú každý rok na prvej vyučovacej hodine po otvorení školského roku oboznámení so školským poriadkom a predpismi  BOZP a PO so zdôraznením ochrany pred školskými úrazmi a ochrany svojho zdravia. Školenie vykonajú triedni učitelia, ktorí súčasne oboznámia rodičov s predpismi, ktoré musia žiaci dodržiavať, o povinnosti nosiť si hygienické potreby a prezuvky umiestnené vo svojej skrinke v šatni.

 

            Vo všetkých triedach sú dodržané hygienické a zdravotné predpisy pre zabezpečenie vyučovacieho procesu. Triedy sú dostatočne veľké, čisto vymaľované, vykurované ústredným kúrením na plyn a dobre osvetlené z ľavej strany žiakov. Podmienky sa značne vylepšili výmenou okien za plastové okná  s vetrákmi. Zabezpečilo sa   príjemné, optimálne vykúrené, vetrané prostredie pre žiakov.  Priestory pred triedami sú tiež vyhovujúce, žiaci majú cez prestávku možnosť oddychu na lavičkách alebo sa cez veľkú prestávku môžu poprechádzať na školskom dvore. Sedací a pracovný nábytok pre nich je vyhovujúci, postupne sme vymenili  všetky lavice a stoličky za nové výškovo nastaviteľné.

 

            Pracovný režim je vypracovaný  tak, aby sme rešpektovali hygienu učenia. Vyučovanie sa začína o 7. 15 hod a po každej vyučovacej hodine je 10 minútová prestávka, po druhej vyučovacej hodine je 15 minútová  prestávka. Vyučovanie sa končí o 12. 40 hod a nasleduje 30 minútová prestávka na obed pred popoludňajším vyučovaním. Pri zostavovaní pracovného režimu sme museli brať do úvahy autobusové spoje dochádzajúcich žiakov.  Žiaci a zamestnanci  majú zabezpečenú stravu v školskej jedálni, ktorá je súčasťou školy, pitný režim dodržiavame tak, že žiaci si nosia svoj nápoj,  alebo sa napijú pitnej vody z vodovodu.  Zamestnanci majú možnosť počas dňa si v malých kuchynských kútikoch pripraviť aj teplý nápoj – čaj, kávu atď. 

 

Aktívna ochrana žiakov pred úrazmi je zabezpečená tým, že žiaci boli poučení a je vypracovaný zoznam pedagógov, ktorí majú dozor v priestoroch v budove  počas prestávok . Nebezpečné miesta, kde by mohol vzniknúť úraz, sú uzavreté alebo označené výraznými farbami a tabuľkami. V budove školy i v ostatných priestoroch školy je zákaz fajčenia a používania alkoholu a iných škodlivín. Uvedený zákaz je vyznačený, všetci boli o ňom poučení a jeho dodržiavanie je kontrolované triednymi učiteľmi a vedením školy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdieľať