Zdieľať

Zloženie Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Hlavná 66, Ožďany

 

Rada školy má 11 členov.

Členmi rady školy sú

· dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy:

   Mgr. Ľubica Markotánová – za ZŠ - predseda RŠ,

           Mgr. Patrícia Lažíková   – za MŠ - podpredseda RŠ,

 

 · jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy:

   Ladislav Dóša

 

· štyria zvolení zástupcovia rodičov:

  Mgr. Peter Pôbiš

  Mgr. Ema Juhászová

  Richard Rončák

  Monika Katreniak

 

 · štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:

 Peter Černý

         Gabriel Kalina

         Mgr. Marian Bystriansky

         Miroslav Kubelka


 

Štatút Rady školy pri ZŠ s MŠ Ožďany

Dodatok č. 1 k Štatútu Rady školy pri ZŠ s MŠ Ožďany

Dodatok č. 2 k Štatútu Rady školy pri ZŠ s MŠ Ožďany

 

 

Zdieľať