Zdieľať

 Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany oznamuje, že 

zápis na predprimárne vzdelávanie (MŠ) na školský rok 2024/2025 do MŠ – Elokovaného pracoviska ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany uskutoční 2. 5. 2024 od 14.00 do 16.00 hod.
zápis do 1. ročníka na školský rok 2024/2025 do ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany sa uskutoční 18. apríla 2024 o 13.30 hod.
zápis do 5. ročníka ZŠ sa uskutoční 23. apríla 2024 od 13.00 do 15.00 hod.

Priebeh zápisu:
1. Elektronickou formou prostredníctvom online formulára zákonný zástupca vopred vyplní žiadosť o prijatie

do MŠ: TU
do 1. ročníka: TU
do 5. ročníka: TU
Zákonný zástupca je povinný vyplniť všetky potrebné údaje na základe rodného listu dieťaťa a platného občianskeho preukazu zákonného zástupcu. Elektronický formulár sa odošle tlačidlom na konci formulára. Škola si prijaté žiadosti zaeviduje a vytlačí.

2. Vo výnimočných prípadoch, ak zákonný zástupca nemá možnosť vyplnenia online formulára, bude môcť zákonný zástupca zápisný lístok vyplniť počas zápisu v uvedených dňoch a časoch.

Dôležité upozornenie:
prihláška do 1. a 5. ročníka musí byť podpísaná oboma rodičmi
V prípade že:
a) zákonní zástupcovia sa dohodli, že všetky písomnosti týkajúce sa prijímania dieťaťa na základné vzdelávanie bude podpisovať len jeden, vypíšte písomné vyhlásenie – príloha Písomné vyhlásenie zákonných zástupcov
b) nie ste v kontakte s druhým zákonným zástupcom dieťaťa, vypíšte písomné vyhlásenie – príloha Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu

pozn.: Ak sa zákonný zástupca nemôže z opodstatnených dôvodov dostaviť na zápis v uvedenom termíne, dohodne si s riaditeľkou školy telefonicky na čísle 0905 716 505 náhradný termín, ktorý sa uskutoční najneskôr do 30. 04. 2024 (§ 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z.).

Mgr. Judita Hercegová, riaditeľka školy

 

 

Zdieľať