Zdieľať

 Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany oznamuje, že 

• zápis na predprimárne vzdelávanie (MŠ) na školský rok 2023/2024 do MŠ – Elokovaného pracoviska ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany uskutoční 4. 5. 2023 počas celého dňa 

• zápis do 1. ročníka na školský rok 2023/2024 do ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany sa uskutoční 20. apríla 2023 o 13.30 hod

• zápis do 5. ročníka  sa uskutoční 25. apríla 2023 od 13.00 do 15.00 hod. 

 Priebeh zápisu:

Zápis bude prebiehať:
• fyzicky za prítomnosti zákonných zástupcov dieťaťa spolu s dieťaťom
• k zápisu je potrebné priniesť RODNÝ LIST DIEŤAŤA A OBČIANSKY PREUKAZ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

Spôsob podania prihlášky:

1. Elektronickou formou prostredníctvom online formulára zákonný zástupca vopred vyplní žiadosť o prijatie 

 • do MŠ: TU

• do 1. ročníka: TU

• do 5. ročníka: TU

Zákonný zástupca je povinný vyplniť všetky potrebné údaje na základe rodného listu dieťaťa a platného občianskeho preukazu zákonného zástupcu. Elektronický formulár sa odošle tlačidlom na konci formulára. Škola si prijaté žiadosti zaeviduje a vytlačí.

 2. Vo výnimočných prípadoch, ak zákonný zástupca, nemá možnosť vyplnenia online formulára, bude môcť zákonný zástupca zápisný lístok vyplniť počas zápisu v uvedených dňoch a časoch. TU

 

 Dôležité upozornenie:

 prihláška do 1. a 5. ročníka musí byť podpísaná oboma rodičmi

V prípade že:

a) nie ste v kontakte s druhým zákonným zástupcom dieťaťa, vypíšte písomné vyhlásenie: – príloha č. 1

b) zákonní zástupcovia sa dohodli, že všetky písomnosti týkajúce sa prijímania dieťaťa na základné vzdelávanie bude podpisovať len jeden, vypíšte písomné vyhlásenie – príloha č. 2

c) správnosť a pravdivosť údajov uvedených v prihláške potvrďte v tomto vyhlásení - príloha č. 3

pozn.: Ak sa zákonný zástupca nemôže z opodstatnených dôvodov dostaviť na zápis v uvedenom termíne, dohodne si s riaditeľkou školy telefonicky na čísle 0905 716 505 náhradný termín, ktorý sa uskutoční najneskôr do 30. 04. 2023 (§ 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z.).

 

Mgr. Judita Hercegová, riaditeľka školy

 

 

Zdieľať